Kostrzewa Twin Bio 24kW

17500,00 

Opis

Twin Bio NE

Konstruktorzy firmy KOSTRZEWA stworzyli urządzenie będące połączeniem niezawodności i perfekcyjności. Kocioł przystosowany jest do spalania ekologicznej biomasy w postaci peletu oraz owsa.

Urządzenie składa się z czterech połączonych ze sobą elementów :
Korpusu kotła – wykonanego zgodnie z technologią 3xT (time,turbulator, temperature)Sprawdzonego rozwiązania – palnika Platinum Bio – pozwalającego na automatyczne spalanie pelet i owies.Automatyki Platinum Bio ecoMAX 860P-S Simple z graficznym panelem operatorskim zainstalowanym we frontowej izolacji kotła. Ma ona za zadanie regulację pogodową jednego obiegu grzewczego + ciepłą wodą użytkową. W automatyce została zastosowana innowacyjna regulacja płomieniem i temperaturąDużego zbiornika paliwa o pojemności 290l. (z wizjerem-plexi ) wykonanego z blachy ocynkowanej, aby dodatkowo zabezpieczyć zbiornik przed korozją podczas pracy w trudnych warunkach.
Aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w systemOMS (operating monitoring system) kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego . Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.

Automatyka Platinum Bio ecoMAX 860P3-S-Simple – urządzenie wykonane w zaawansowej technologii, które kontroluje proces spalania w kotle i palniku peletowym.

Automatyka steruje:
podajnikiem paliwa ze zbiornikapodajnikiem palnikawentylatorem ciśnieniowymzapalarkąpompą c.o.pompą c.w.u.czujnikiem poziomu paliwapompą kotłową/buforamieszaczem obwodu grzewczego – moduł B (opcja)pompą cyrkulacyjną – moduł B (opcja)buforem – moduł B (opcja)dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi – moduł B (opcja)dodatkowymi dwoma zaworami mieszającymi – moduł C (opcja)

Wyposażenie opcjonalne:
czujnik temperatury zewnętrznejczujnik c.o.czujnik c.w.u.kolorowy panel pokojowy ecoSTER TOUCH z funkcją zdalnego sterowania kotłatermostat pokojowy programowalny tygodniowy bezprzewodowytermostat pokojowy programowalny tygodniowy przewodowyczujnik temperatury z regulacjązestaw sondy lambda EcoLAMBDAdodatkowy moduł rozszerzeniowy (B,C)moduł internetowy EcoNET

• automatyczny start palnika

• automatyczna modulacja palnika Fuzzy Logic II generacji

• kontrola płomienia za pomocą fotokomórki

• niska bezwładność cieplną podczas startu i zatrzymania

• niski pobór energii elektrycznej

• kontrola temperatury pracy palnika – zapewnia bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

• 3 fazy rozpalania paliwa eliminują wybuchy gazów podczas rozpalania

• funkcja AUTOSTART po zaniku napięcia – zapamiętywanie ostatnich ustawień

• rozdział powietrza na pierwotne i wtórne – obniżyło emisję CO do poziomu emisji z palników gazowych i olejowych

•wkład ceramiczny- zwiększa sprawność i zmniejsza emisyjność

• funkcja autoczyszczenia , automatycznie usuwa osad z rusztu palnika – funkcja nie występuję w palnikach zsypowych grawitacyjnych

• owies – konstrukcja palnika umożliwia spalanie owsa

WYMIENNIK

Wykonany jest z wysokiej jakości stali kotłowej P265GH grubości 4- 5 mm. Dzięki zastosowaniu przy projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest bardzo małych gabarytów.

Dlaczego wybraliśmy stal?

uzyskiwanie maksymalnych sprawności;możliwość swobodnego projektowania wysokowydajnych wymienników;mała wrażliwość na brak wody;mała wrażliwość na kamień kotłowy;mała wrażliwość na nagłe zmiany temperatury.

Co kryje się za 5 klasą normy PN EN 303-5:2012?

Norma PN EN 303-5:2012 dotycząca kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW wyróżnia trzy klasy (3, 4, 5) pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Przedstawiamy Państwu jakie parametry musi spłeniać kocioł by móc przynależeć do najwyższej-5 klasy według normy.

Co oznaczają klasy kotłów wg normy PN EN 303-5:2012?

W wymaganiach normy PN EN 303-5:2012 dotyczących sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wyróżnia się 3 klasy: 3, 4, 5. Istotne w klasyfikacji kotła do jednej z klas jest konieczność spełnienia wszystkich wymagań dotyczących zarówno sprawności cieplnej jak i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla tej klasy.

Emisja zanieczyszczeń
Spalanie powinno być niskoemisyjne. Wymaganie to jest spełnione wówczas, gdy podczas pracy z nominalną mocą cieplną a dla kotłów grzewczych z zakresem eksploatacyjnej mocy cieplnej podczas pracy z nominalną mocą cieplną i minimalną mocą cieplną, w czasie badań emisja nie przekracza wartości podanych w poniższej tabeli.

Sposób zasilania paliwem

Rodzaj paliwa

Nominalna

moc

cieplna

kW

Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń

CO

OGC

Pył

mg/m3 przy 10 % O2a

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 5

Ręczny

Bioge-niczne

≤ 50

5000

1200

700

150

50

30

150

75

60

> 50 ≤ 150

2500

100

150

> 150 ≤ 500

1200

100

150

Kopalne

≤ 50

5000

150

125

> 50 ≤ 150

2500

100

125

> 150 ≤ 500

1200

100

125

Automa-tyczny

Bioge-niczne

≤ 50

3000

1000

500

100

30

20

150

60

40

> 50 ≤ 150

2500

80

150

> 150 ≤ 500

1200

80

150

Kopalne

≤ 50

3000

100

125

> 50 ≤ 150

2500

80

125

> 150 ≤ 500

1200

80

125

a w odniesieniu do spalin suchych, 0oC, 1013 mbar

b Kotły dopuszczone do spalania paliw klasy E wg 1.2.1 lub „e” wg 1.2.3 nie muszą dotrzymywać wymaganych wartości granicznych dotyczących pyłu podane w niniejszej tablicy. Rzeczywista emisja pyłu nie powinna być większa niż 200 mg/m³ przy10 % O2 i powinna być podana w dokumentacji technicznej.

Sprawność cieplna kotłów

Objaśnienia

Q – moc cieplna w kW
ηK- sprawność cieplna w %

1- klasa 3
2 -klasa 4

3 – klasa 5

Rysunek — Sprawności cieplne kotła w procentach

Dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 100 kW ustala się wymaganą sprawność dla klasy 4 – 84% a dla klasy 5 – 89%. Dla kotłów klasy 3 o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 300 kW ustala się wymaganą sprawność na 82%.

Badania kotłów zgodnie z normą PN 303-5:2012 mogą wykonywać tylko jednostki badawcze posiadające w zakresie akredytacji tę właśnie normę (polskie czy europejskie instytuty, np. Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno , Czechy). Potwierdzeniem uzyskanych przez urządzenie parametrów jest certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. Polskie jednostki posiadające akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) na badania kotłów wodnych opalanych paliwami stałymi:
LABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH w ŁodziINSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA w ZabrzuLABORATORIUM BADAŃ KOTŁÓW, TURBIN, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH I ODPYLAJĄCYCH ORAZ EMISJI PYŁOWO-GAZOWEJ w Łodzi URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO w Warszawie

Granulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z

PN-EN ISO 17225-2:2014 – klasa A1

• granulacja 6±1mm; 8±1mm

• długość 3,15 ≤ L ≤ 40

• polecana wartość opałowa 16500 – 19000 kJ/kg
• zawartość popiołu ≤ 0.7%
• wilgotność ≤ 10 %

• ciężar właściwy (gęstość) ≥ 600 kg/m3

• temperatura topnienia popiołu powyżej 1200° C

g72, sufity podwieszane krok po kroku, chcę wybudować dom, pozwolenie na budowę garażu w granicy działki, izolacje przeciwwilgociowe, jaka farba lateksowa najlepsza, tradycyjne tynki cementowo wapienne, układanie paneli warszawa cena, tynk na ścianę wewnętrzną cena, od czego trzeba zacząć budowę domu

yyyyy